វេទិកា

ការ​ជូន​ដំណឹង
លុបចេញ​ទាំងអស់

វេទិកាបង្ហាញពហុងាយស្រួល

ចែករំលែក:
រមូរទៅកំពូល